Petr Paulczyňski: homepage

Život po reformě - fakta

Reforma veřejných financí byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Senátem a ještě ji musí  posvětit prezident - neočekává se, že by ke schválení nedošlo. Většina ustanovení zákona by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2008. Co se tedy hlavního a zásadního změní?

Péče o zdraví
 návštěva u lékaře: 30 Kč
 položka na receptu: 30 Kč
 den pobytu v nemocnici: 60 Kč
 pohotovost: 90 Kč 

Daň z příjmů fyzických osob
 Zavádí se jednotná 15 % sazby daně z příjmů fyzických osob pro rok 2008 a 12,5 % od roku 2009. Základem daně z příjmů ze závislé činnosti bude hrubá mzda zvýšená o příspěvek zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění a nesnížená o pojistné zaplacené zaměstnancem.
Jaké budou slevy na daních nově?
 nové slevy na dani – platí až za rok 2008
 každý si odečítá na sebe 2070 korun měsíčně, dosud to bylo 600 korun; tuto částku si mohou nově odečíst i důchodci, kteří si přivydělávají
 na manžela bez příjmu si můžete odečíst také 2070 měsíčně, podmínkou je, aby si manžel nevydělal víc než 38 040 korun za rok
 sleva na dítě se také zvyšuje, z 500 korun na 890 měsíčně
 pokud jste částečný (či úplný) invalidní důchodce, započtete si navíc 210 (420) korun
 vlastníte-li průkaz ZTP/P, snížíte si daň o 1345 korun
 jste-li student, daň klesne o dalších 335 korun měsíčně

 Ruší se společné zdanění manželů. Ruší se minimální základ daně u podnikatelů.

 Osvobození příjmů z prodeje akcií a ostatních investičních instrumentů obchodovaných na veřejném trhu a cenných papírů kolektivního investovaní (například podílových listů) po šesti měsících od jejich nabytí zůstává zachováno, avšak pouze za podmínky podílu na společnosti nepřevyšující 5 %. U ostatních cenných papírů (například akcií neobchodovaných na veřejném trhu) se lhůta pro uplatnění osvobození prodlužuje na 5 let.

 U osob samostatně výdělečně činných se ruší odčitatelnost sociálního a zdravotního pojištění ze základu daně.

 Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění budou při splnění stanovených podmínek na straně zaměstnance osvobozeny až do částky 24 000 Kč ročně. Zároveň jsou modifikována některá další osvobození na straně zaměstnanců (například přechodné ubytování).

Odvody na sociální a zdravotní pojištění
 Od 1. ledna 2008 dojde k zavedení jednotného ročního stropu pro vyměřovací základ pro placení sociálního a zdravotního pojištění jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné, ve výši 48násobku měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství.
Limit pro odvody je stanoven na roční úroveň, tzn. osvobození od odvodů bude až od následujícícho měsíce od měsíce, ve kterém poplatník dosáhl ročního stropu, do té doby bude hradit odvody ze super hrubé mzdy ve výši 35% beze stropu.
Nemocenské pojištění
 Posunuje se účinnost nového zákona o nemocenském pojištění o další rok, tedy na 1. 1. 2009. Za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci nemocenská.
prospěch zdanitelných výnosů nejpozději ve zdaňovacím období, které započne v roce 2008.

Daň z přidané hodnoty
 Dochází ke zvýšení snížené sazby daně na 9 % (potraviny, bytová výstavba).

 Návrh zákona stanovuje zavedení skupinové registrace k DPH pro skupiny kapitálově spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku. Na základě této skupinové registrace smějí společnosti v takové skupině vystupovat pod jedním identifikačním číslem a plnění mezi členy skupiny nepodléhá DPH.

 Návrh zákona dále vymezuje podmínky pro uplatnění snížené sazby daně u sociálního bydlení.

Majetkové daně
 Stanovuje se osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí
 osvobození I. a II. skupiny poplatníků od daně dědické a daně darovací.

Stanovuje se také zvýšení koeficientů ovlivňujících základní sazbu daně z nemovitostí u malých obcí do 1 000 obyvatel a zavedení fakultativních místních koeficientů, které budou plně v kompetenci obce.

Spotřební daně
 zrušení daňového zvýhodnění odpadních olejů a některých biopaliv
 zvýšení daňových sazeb z cigaret na minimální sazby platné v EU.

Správa daní
 Ruší se povinnost evidovat hotovostní platby prostřednictvím registračních pokladen s fiskální pamětí a další povinnosti související s touto evidencí.

Daň z příjmů právnických osob
 Daň
Na základě návrhu zákona dojde k postupnému snižování sazby daně z příjmů právnických osob na 21 % v roce 2008, 20 % v roce 2009 a 19 % v roce 2010.

Sazby srážkových daní (s výjimkou přeshraničního finančního leasingu) se sjednocují na 15 %. Od roku 2009 se některé sazby dále snižují na 12,5 %.
 Dividendy
Osvobození příjmů z dividend se rozšiřuje i na dceřiné společnosti, které jsou daňovými rezidenty ve státech mimo Evropskou unii, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Jednou z podmínek pro uplatnění osvobození je, že dceřiná společnost podléhá ve státě, jejímž je rezidentem, dani z příjmů, jejíž sazba je alespoň 12 %.
 Kapitálové investice
Zákon nově zavádí u právnických osob osvobození příjmů z prodeje podílu na dceřiných společnostech za podmínek pro osvobození dividend.
Nízká kapitalizace a omezení odpočtu daňově uznatelných finančních nákladů
Pravidlům nízké kapitalizace budou podléhat nejenom úroky z úvěrů, ale také ostatní finanční náklady (například náklady na zpracování úvěrů, poplatky za záruky). Finanční náklady z úvěrů a půjček budou považovány za daňově neuznatelné v následujících případech:
a) přesáhnou-li jednotnou úrokovou míru zvýšenou o čtyři procentní body, nebo
b) plynou z podřízených závazků poplatníka, nebo
c) úrok nebo výnos z úvěru či půjčky je odvozován ze zisku poplatníka, nebo
d) úhrn úvěrů a půjček (od spojených i nespojených osob) přesahuje ve zdaňovacím období šestinásobek vlastního kapitálu (od roku 2009 čtyřnásobek), nebo
e) úhrn úvěrů a půjček od spojených osob přesahuje dvojnásobek (u bank a pojišťoven trojnásobek) vlastního kapitálu
Jednotná úroková míra (pod písmenem a)) bude stanovena jako průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit podle jednotlivých měn.

Do úhrnu úvěrů a půjček od spojených osob (pod písmenem e)) budou zahrnovány i úvěry a půjčky, které jsou spojenou osobou pouze zajištěny.

Nová pravidla nízké kapitalizace se nepoužijí pro na finanční náklady u úvěrů a půjček od nespojených osob nepřesahující 1 000 000 Kč.

Přechodná ustanovení upravují odložení účinnosti nových pravidel pro úvěry a půjčky uzavřené před nabytím účinnosti novely zákona do roku 2010. Od roku 2010 se nová pravidla použijí na všechny úvěry a půjčky.
 Leasing
Zákon ruší zvláštní způsob odpisování majetku pronajímaného na finanční leasing na straně leasingových společností. Zároveň dochází u smluv uzavřených po nabytí účinnosti zákona k prodloužení minimální doby trvání leasingu pro daňovou uznatelnost nájemného u finančního leasingu na stanovenou dobu pro odpisování příslušného majetku pro daňové účely, u nemovitostí pak na 30 let.

Omezuje se také celková výše daňově uznatelného nájemného u finančního leasingu na straně nájemce. U přeshraničního finančního leasingu se sazba srážkové daně zvyšuje na 5 %.
 Osobní automobily
Osobní automobily by měly být odpisovány ve 2. odpisové skupině (doba odpisování 5 let) a měla by být zrušena hranice 1 500 000 Kč pro jejich odpisování (u nově pořízených automobilů).
 Pohledávky a závazky
Stanovuje se povinnost zvýšit základ daně o hodnotu nezaplacených závazků, které vstupovaly do daňově uznatelných nákladů, pokud od okamžiku jejich splatnosti uplynulo více než 36 měsíců.
Omezuje se možnost tvorby opravných položek u pohledávek převyšujících 200 000 Kč pouze na případy, kdy je ohledně těchto pohledávek vedeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení.
 Hypoteční zástavní listy
Osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů se zrušuje. Hypoteční zástavní listy vydané před 1. lednem 2008 podléhají na základě přechodného ustanovení dosavadnímu režimu a úrokové výnosy z nich zůstávají nadále osvobozeny.
 Zákon o rezervách
Zrušuje se daňová uznatelnost tvorby vyrovnávací rezervy a jiných technických rezerv u pojišťoven. Tyto již vytvořené rezervy by měly být rozpuštěny ve prospěch zdanitelných výnosů nejpozději ve zdaňovacím období, které započne v roce 2008.
 Další změny v oblasti daňově uznatelných nákladů
Daňově uznatelným nákladem jsou náklady vzniklé při provedené likvidaci zásob, materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a výrobku.

Novela přináší změny v oblasti úpravy výdajů zaměstnavatele na pracovní a sociální podmínky. Dovádí do důsledků princip vyplývající z nového Zákoníku práce, kdy daňově uznatelné jsou pro zaměstnavatele výdaje vyplývající z práv zaměstnanců sjednaných v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, pracovní nebo jiné smlouvě upravující naplňování sociálních podmínek zaměstnanců.
V důsledku toho novela ruší limity v oblasti svozu zaměstnanců do práce, přechodného ubytování, příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění.
Novela ovšem obsahuje výslovnou daňovou neuznatelnost nákladů na nealkoholické nápoje poskytovaných ke spotřebě na pracovišti, nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnanci ve formě příspěvků na kulturní pořady, sportovní akce, možnosti používat rekreační, zdravotnická, vzdělávací s jiná zařízení a poskytování rekreace. Zároveň jsou modifikována některá osvobození od daně z příjmů fyzických osob na straně zaměstnanců.
 Závazné posouzení
Novela rozšíří oblasti, kde bude možno požádat správce daně o závazné posouzení daňových důsledků některých transakcí. Nově by se mělo jednat o následující oblasti:
• provedení technického zhodnocení majetku
• uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj
• rozdělení nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům a
• u fyzických osob posouzení poměru nákladů (výdajů) spojených s provozem nemovitosti používané pouze z části k podnikatelské činnosti

Zákon o státní sociální podpoře
 Zrušení automatické valorizace všech sociálních dávek kromě důchodů.
To znamená, že se například přídavky na děti, existenční minimum, porodné nebo dávky pěstounské péče už nebudou navyšovat, když se změní částka životního minima, ale budou pevně stanovené.

Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí by změny měly lidi motivovat k tomu, aby raději šli do práce a nežili z dávek.

 Přídavky na děti
Přídavky na děti stát zatím poskytuje všem rodinám, které o ně zažádaly a jejich čistý příjem se pohybuje v rozmezí 1,5–4násobku životního minima. Výše přídavku je odstupňována podle příjmu rodiny. Na dávky tak má nárok téměř 90 procent českých rodin, to reforma změní.

Od příštího roku na přídavky dosáhnou jen rodiny s příjmy do 2,4násobku životního minima. Měsíční dávky budou vypláceny v pevné výši podle věku dítěte.
Na dítě do šesti let můžete od Nového roku získat 500 korun, na školáka do 15 let 610 korun a student do 26 let má nárok na 700 korun. Tříčlenná rodina s pětiletým dítětem nyní dostává přídavky jen v případě, že nemá více než 28 320 korun čistého. Od roku 2008 již přídavky nedostane, nárok na ně bude mít jedině v případě, že její příjem nedosáhne 17 tisíc korun.

 Rodičovský příspěvek ve třech rychlostech
Rodiče, kteří budou s dítětem doma tři roky, na tom budou obdobně jako teď. Současná výše rodičovského příspěvku je 7582 korun, po reformě to bude 7600 korun. Novinkou je takzvaná vícerychlostní struktura čerpání. S dítětem můžete doma zůstat jen dva roky, pak každý měsíc od státu dostanete 11 400 korun.

Naopak, když budete na rodičovské 4 roky, do 21. měsíce věku dítěte budete brát 7600 korun, ale pak dávka klesne na polovinu – 3800 korun. Reforma také na 28 týdnů po porodu sjednotila vyplácení peněžité pomoci v mateřství, lidově mateřské, bez ohledu na to, jestli je matka vdaná nebo svobodná.
Nárok na dávku po dobu 37 týdnů budou mít jen maminky s vícerčaty. Za trojčata po reformě dostanete o 40 tisíc méně

 Porodné
Od příštího roku namísto současných 18 tisíc korun rodička dostane 13 tisíc za každé dítě. Navíc stávající zákon zvýhodňuje maminky, které porodí vícerčata. Za dvojčata dostanou v současnosti 53 120 korun a za trojčata dokonce 79 680 korun. Od r. 2008 bude na každé dítě 13.000 bez ohledu, zda-li se jedná o dvojčata, trojčata….

 Pastelkovné
Dávku, kterou poslanci nakonec přece jen zachovali, je pastelkovné. O příspěvek 1.000,- Kč pro prvňáčka mohou rodiče  požádat na úřadu práce.

 Pohřebné jen výjimečně
Dávkou, která reformu nepřežila, je pohřebné. Byla to vůbec nejdéle vyplácená dávka v zemi a na pohřeb stát přispíval částkou 5000 korun. Pětitisícovku na vypravení pohřbu dostanou jen rodiny s nezaopatřenými dětmi (student do 26 let) v případě, že by zemřel některý rodič nebo dítě.

 Nemocenská – tři dny zdarma
Revoluční změnou v českém sociálním systému je také úprava nemocenské. První tři dny nemoci nedostanete vůbec nic, dávky se vyplácejí až od čtvrtého dne. Pak máte do konce měsíce nárok na 60 procent takzvané denní vyměřovací dávky. Ta zhruba odpovídá denní hrubé mzdě. Od 31. do 60. dne dávka stoupne na 66 procent a od 61. dne dál dosáhne 72 procent.
Opatření by mělo vést k tomu, že lidé nebudou nemocenskou zneužívat, proto jsou sníženy dávky pro kratší nemoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že jsme zdravější než obyvatelé sousedních zemí, ale marodíme víc – průměrně 21 dní v roce. Pokud si to můžete dovolit, je lepší si při nachlazení vybrat týdenní dovolenou. Pokud berete dvacet tisíc, příští rok za měsíc nemoci dostanete 10 120 korun, místo letošních 11 480.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 Zpřísňují se podmínky pro osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, jsou dlouhodobě nezaměstnané a jejich aktivita k získání příjmu vlastní prací je nízká nebo žádná. U těchto osob, nepracují-li 12 měsíců a déle, se při stanovení výše dávky bude vycházet pouze z částky existenčního minima, stanovené zákonem  o životním a existenčním minimu na úrovni umožňující přežití (2 020 Kč). To má motivovat k získávání příjmu a zabezpečování svých potřeb vlastní prací.
Zároveň ale se zohlední ztížené postavení některých osob na trhu práce, a proto se nebude vztahovat na osoby starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě mladší 12 let.
 Zruší se 600 Kč, které dostávali nezaměstnaní po 12 měsících nezaměstnanosti jako dávku pomoci v hmotné nouzi. Toto ustanovení má demotivující charakter a naopak uchazeče o zaměstnání spíše nabádá, aby bez práce setrvali déle. Zároveň je diskriminační vůči těm starým nebo invalidním občanům, kteří jsou také dlouhodobě v hmotné nouzi, ale dávku jim nelze zvýšit, neboť nemohou být vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Zákon o sociálních službách
 Dojde k rozšíření okruhu osob, na které přechází nárok na nevyplacené částky příspěvku na péči v případě úmrtí oprávněné osoby, o osoby blízké, které sice v době smrti nežily s oprávněnou osobou v domácnosti, avšak o tuto osobu pečovaly.

Zákon o důchodovém pojištění, veřejném zdravotním pojištění
 Dojde k rozšíření náhradní doby stanovené pro účely důchodového pojištění o dobu péče o dítě mladší 10 let, které je podle zákona o sociálních službách závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. Podle dosavadní právní úpravy je náhradní dobou doba péče o dítě do 4 let věku. Rozšíří se i okruh pojištěnců, za které hradí zdravotní pojištění stát, o osoby pečující o dítě mladší 10 let, které je podle zákona o sociálních službách závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. Podle dosavadní právní úpravy je hrazena doba péče o dítě poživatelům rodičovského příspěvku, tj. maximálně do 7 let věku.

Zákon o zaměstnanosti
 Přísnější postižení výkonu nelegální práce
Doposud uchazeč o zaměstnání, který vykonával nelegální práci, je z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazen, ale jedinou sankcí je to, že se mu v následující evidenci zkracuje podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti o dobu jeho vyřazení z evidence, maximálně o 3 měsíce. O zařazení do  evidence však může požádat třeba již druhý den poté, co byl vyřazen. Nově uchazeč vyřazený z evidence z důvodu výkonu nelegální práce bude moci znovu požádat o zařazení do evidence uchazečů až po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. Krácení podpůrčí doby zůstává zachováno.

Na první pohled by se mohlo zdát, že při stejné daňové sazbě není rozhodující, zda společné zdanění manželé uplatňují či nikoli. Vždyť hlavní výhodou při jeho zavádění bylo především převedení příjmů od toho z manželů, který je zatížen vyšší mezní sazbou, k manželovi, který platí nižší daňovou sazbu.
Výhod, které s sebou společné zdanění přineslo a které s jeho ukončením opět odplynou, je víc……..
 Hypotéka a stavební spoření... Čerpá-li jeden z manželů hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření na zajištění vlastního bydlení, může si zaplacené úroky až do výše 300 tis. Kč na domácnost odečíst od základu daně. Potíž nastává, je-li dlužníkem jeden z manželů, který nemá dostatečný příjem na efektivní odečtení úroků od základu daně.
Daňové odpočty úvěrů na bydlení
Ty se sice formálně nemění, ale pro lidi v daňových pásmech 25 procent a 32 procent znamená snížení sazby daně na 15 procent také snížení přínosu odpočtu úroků. To platí zejména pro rodiny s jedním vydělávajícím manželem, které navíc využívaly společného zdanění manželů.
Hypotéky naopak mohou ještě podražit vlivem zrušení osvobození výnosů z hypotečních zástavních listů od daně z příjmů.
 Životní pojištění a penzijní připojištění... I u životního pojištění a penzijního připojištění může dojít k obdobné situaci jako u hypotéky, byť ztráta v tomto případě bude dosahovat maximálně „jen“ 3 600 Kč za domácnost a rok. Uzavřel-li např. vydělávající manžel své manželce na mateřské či v domácnosti rezervotvorné životní pojištění s motivem získat vyšší daňovou úlevu v rámci společného zdanění, po novele bude mít smůlu – a bude moci uplatnit pouze své odčitatelné položky.
Má-li klient současnou mezní sazbu 32 %, ušetří na penzijním připojištění a životním pojištění díky daňovému zvýhodnění ročně až 7 680 Kč (platí-li 12 tis. Kč na životní pojištění a 18 tis. Kč na penzijní připojištění). Snížením daňové sazby na 15 % ušetří na daných produktech jen 3 600 Kč a v roce 2008 po snížení sazby daně na 12,5 % pouhé 3 000 Kč.
Sloučení daňově odpočitatelného limitu životního pojištění a penzijního připojištění z 12 000 Kč u každého produktu na 20 040 Kč pro oba produkty celkem
Sloučení limitu na daňový odpočet životního pojištění a penzijního připojištění  umožnilo klientům vybrat si pouze jeden z těchto produktů a omezit tak své náklady na spoření – dnes totiž musí pro plné využití odpočtů mít dva produkty, každý se svými náklady.
Snížení celkového limitu v situaci, kdy kvůli snížení sazby daně na 15 procent klesne efektivní přínos daňového odpočtu pro lidi, kteří dosud platili daň 32 procent, na polovinu, je další snížení limitu demotivující. 
A zdanění rezerv pojišťoven? Přinese jedno jediné – zvýšení ceny pojistného, tedy zhoršení podmínek pro klienty.
 Kapitálové investice...
 Současný časový test v délce 6 měsíců se měl podle různých stádií návrhů buď prodloužit na 5 let, nebo se daňové osvobození mělo zrušit zcela. To byla hrozba nejen pro daňové poradce, kteří by museli u svých klientů dohledávat ceny pořízení jejich prodaných instrumentů, ale také pro finanční poradce a jejich klienty.
Návrh z novely byl vypuštěn a test i osvobození bylo zachováno.

Reforma v otázkách a odpovědích
 
 Mohu příští rok využít společné zdanění manželů?
Společné zdanění manželů, které bylo výhodné hlavně pro páry s výrazně rozdílnou výší příjmů, reforma zrušila. Příští rok však budete podávat daňové přiznání za rok 2007, to
znamená, že příjmy ještě naposledy společně zdanit můžete.

 Kdy si manžel nebo manželka může na svého partnera uplatnit slevu na dani?
Slevu si můžete nárokovat v případě, že si váš partner nevydělá za rok víc než 38 040 korun. To zůstalo stejné, ale slevu reforma zvýšila na 24 840 korun (z původních 4200 korun). Jen dejte pozor na to, že do příjmu se počítá i rodičovský příspěvek.

 Kolik budu platit u doktora, co se započítává do limitu příspěvků, a co ne?
Za každou návštěvu lékaře zaplatíte 30 korun, za den strávený v nemocnici 60 korun, návštěvu pohotovosti 90 korun a za každou položku na receptu dalších 30 korun. Platit budete až do doby, než váš účet přesáhne v jednom roce 5000 korun, každá další platba už půjde na pojišťovnu. Do ročního limitu se nepočítají peníze, které dáte za pobyt v nemocnici ani za návštěvu pohotovosti. V případě léků pojišťovna započítá jen doplatek na nejlevnější hrazený lék, pokud berete dražší léky se stejnou účinnou látkou, máte smůlu.

 Jak poznám, že jsem už zaplatil pět tisíc a platit by měla pojišťovna?
Účet sleduje pojišťovna, a pokud strop 5000 korun překročíte, upozorní vás. Nemusíte si tedy schovávat účtenky a počítat, kolik už jste u doktora utratili. Problém je v tom, že limity budou pojišťovny kontrolovat čtvrtletně. To, co případně stihnete zaplatit navíc, vám pojišťovna musí vrátit do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém jste limit vyčerpali.

 Budou u lékaře platit i děti?
O to, jestli mají za lékařskou péči platit i děti, se vedly největší boje. Nakonec zvítězil návrh, že budou platit všichni. Výjimkou jsou jen děti z dětských domovů, výchovných ústavů a děti, které jsou dlouhodobě vážně nemocné.

• kolik klesne nemocenská?
První tři dny marodění budou od roku 2008 neplacené. Peníze dostanete až od čtvrtého dne. Nemocenská od 4. do 30. dne nemoci bude 60 procent hrubé mzdy, od 31. do 60. dne vzroste na 66 procent a od 61. dne dál dosáhne 72 procent. Denní maximum 410 korun se nemění. Při kratší nemoci se dávky sníží, naopak při delší nemoci vzrostou.

 Kolik bude porodné?
Porodné reforma upravila na jednotných 13 000 korun za každé dítě bez ohledu na to, jestli jde o dvojčata nebo trojčata.

 Jak to dopadlo s pastelkovným, pohřebným a stravenkami, co bude a co reforma zruší?
Reforma definitivně zrušila vyplácení 5000 korun pohřebného se dvěma výjimkami. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, kterému zemřou rodiče. Dostanou ji i rodiče, pokud zemře jejich nezaopatřené dítě.

Pastelkovné oproti původním plánům zůstane zachováno, stejně tak jako daňové úlevy firmám na stravenky. Lístečky na oběd tak z vašich peněženek zatím nezmizí.

 Co všechno podraží kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty?
Od ledna 2008 se spodní sazba daně z přidané hodnoty zvedne z 5 na 9 procent. Podraží například potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, časopisy i noviny, léky, živá zvířata, rostliny, cestování vlakem, autobusem i hromadnou městskou dopravou, ubytování v hotelech a penzionech, permanentka na vlek, vstupné na výstavy, koncerty, do kina, ale i na sportovní utkání, do bazénu, posilovny nebo zoologické zahrady.

 Vzroste i daň na tabák, o kolik cigarety podraží?
Ano, zvedne se spotřební daň na cigarety a krabička podraží o sedm korun. Například Marlbora budou od ledna stát 81 korun a Petry 64 korun. Podraží i tabák ke kouření, balíček až o 20 korun.

• kolik se kvůli reformě zvedne cena energií?
Kvůli nově zavedené ekologické dani vzroste pro domácnosti cena elektřiny o jedno procento, uhlí a koks podraží o devět procent. Pokud topíte zemním plynem, placení daně se vyhnete, platby se tedy nezdraží.

 Chci si vzít hypotéku, mám to udělat hned? Údajně se zvednou úrokové sazby?
S hypotékou nečekejte. Reforma hypotečním bankám vzala daňové zvýhodnění na hypoteční zástavní listy, ty dosud nepodléhaly zdanění. Od roku 2008 se budou danit 15 procenty stejně jako jiné cenné papíry. Je možné, že banky budou ztrátu kompenzovat zvýšením úrokových sazeb. Při zvýšení o půl procenta by to u průměrné 1,6milionové hypotéky znamenalo zvýšení měsíční splátky přibližně o pětistovku.

 Kupuji byt v novostavbě, dotkne se mě nějak zvýšení DPH?
Bohužel ano, zvýšení daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent se nevyhnete ani u nových bytů. Například byt za 1,5 milionu korun kvůli vyšší DPH podraží o 60 tisíc korun. Pokud stihnete kupní smlouvu s návrhem na vklad vložit na katastr do konce letošního roku, zaplatíte DPH jen pětiprocentní.

 Jak se reforma dotkne důchodců?
Reforma počítá s valorizací důchodů, která by měla vyvážit zdražení potravin, dopravy, léků nebo zavedení poplatků u lékaře. Důchody by od ledna měly vzrůst přibližně o 500 korun. Pracující důchodci na reformě vydělají – nově budou moci uplatnit roční slevu na dani ve výši 24 840 korun.

 Je pravda, že reforma ruší darovací daň?
Ano, příbuzní v první i druhé příbuzenské skupině budou od darovací daně osvobozeni. V první skupině jsou manželé, děti, vnoučata, rodiče, prarodiče, ve druhé pak sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Na druhou skupinu příbuzných bylo rozšířeno také osvobození od dědické daně, to dosud mohli uplatnit jen přímí dědici.


 Co přinese reforma živnostníkům?
Živnostníci příští rok zaplatí na dani z příjmu stejně jako zaměstnanci – jednotných 15 procent. Nižší daně a slevy na dani by jim mělo kompenzovat zvýšení limitu pro odvody pojistného i to, že si zdravotní a sociální pojištění už nebudou moct dávat do nákladů. Reforma ruší registrační pokladny, minimální základ daně a povinnost vést podvojné účetnictví posunuje na hranici obratu 25 milionů ročně.


zpět | tisk | poslat odkaz
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 3346x, známka: 2.8
Kategorie: Politická scéna
online: 63
návštěv:

Locations of visitors to this page blog.idnes.cz
odkazy
Václav Klaus
eStat.cz
Město Brno
Moderní Brno
   ODS
   ODS Brno
   
   
   
   
odjinud aktuálně

TOPlist